NASZ PROGRAM

Program dydaktyczno – wychowawczy realizowany w Przedszkolu YOGI jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

Proces dydaktyczno – wychowawczy w naszym Przedszkolu trwa przez cały dzień i jest ciągiem przemyślanych sytuacji edukacyjnych. Dlatego też, w trosce o rozwój naszych Dzieci, stosujemy innowacyjne metody wspierające wszechstronny rozwój dziecka, tj.:

 • Wzrok, słuch i ruch – od tego zacznijmy

Wykorzystywana przez nas Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz oddziałuje na percepcję dziecka poprzez trzy elementy: wzrokowy (znaki, obrazy i wzory graficzne), słuchowy (piosenka, muzyka, akustyka) i motoryczny (ruch zorganizowany w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych zharmonizowanych z rytmem). W ten sposób kształcimy zdolność rozumienia i operowania symbolami abstrakcyjnymi, co ma szczególne znaczenie dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną.

 • Zabawa w liczenie

W fascynujący świat liczb wprowadza nas „Dziecięca matematyka” prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Metoda ta kształtuje pojęcia matematyczne, ćwiczy odporność emocjonalną oraz buduje pozytywny obraz samego siebie, a opiera się na osobistych doświadczeniach każdego dziecka. Wyjaśnianie, omawianie przez dziecko wykonywanych czynności i przewidywanie skutków, sprzyja koncentracji uwagi i pomaga dziecku dostrzec to, co ważne.

 • Wspólne projekty – wspólne sukcesy

„Metoda Projektów” to metoda, która umożliwia dzieciom aktywne poznawanie świata, zdobywanie wiedzy i doświadczeń. To uczenie się poprzez działanie, podczas którego dziecko lub grupa dzieci prowadzi pogłębione badania wybranego tematu. Wiek przedszkolny to czas, w którym dzieci wykazują naturalną ciekawość i skłonność do badania otoczenia. Aktywnie zadają pytania, rozwiązują problemy, eksperymentują. W metodzie projektów dzieci same decydują, czego chciałyby się dowiedzieć. Podstawą metody jest dziecięca inicjatywa oraz zaangażowanie. Dzieci nie są „nauczane”, ale same tworzą pytania, szukają odpowiedzi, same badają otaczającą rzeczywistość. Rolą nauczyciela nie jest tu przekazywanie wiedzy, ale wspieranie inicjatywy dzieci, pomaganie znajdowania odpowiedzi na stawiane pytania. Metoda projektów łączy więc działalność praktyczną z umysłową, dając również możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. W czasie projektu dzieci mają okazję do pracy zarówno samodzielnej, jak i w podgrupach i całej grupie. Dzięki podejmowaniu wspólnych wysiłków rozwijają umiejętności pracy zespołowej. Dobry projekt angażuje intelekt i emocje dzieci i jest prawdziwą przygodą zarówno dla dzieci i nauczyciela. Wiedza zdobyta w wyniku własnej aktywności, podczas dokonywania odkryć, rozwiązywania problemów, staje się bardziej osobista, znacząca i trwała. Metoda projektów stwarza możliwość wykazywania się umiejętnościami wszystkim dzieciom, bez względu na ich możliwości, predyspozycje i wiek. W trakcie realizacji wybranego projektu dzieci nabywają umiejętności uczenia się, rozwijają własne zdolności poznawcze oraz uczą się współpracować w zespole.

 • Zabawa w czytanie i pisanie

Czytanie i pisanie jest kluczem do całej wiedzy naszej cywilizacji. Wcześnie przygotowując dziecko do czytania, odkrywamy przed nim fascynujący świat książek. Nasi nauczyciele stosują elementy m.in. Globalnego Czytania G. Domana, MDS prof. M.Bogdanowicz, Glottodydaktyki prof. Bronisława Rocławskiego. Dzięki tym metodom przygotowują już bardzo małe dzieci do nauki czytania i pisania. Zakładają, że każde dziecko zdobywa kolejne umiejętności systematycznie w swoim czasie i w swoim tempie, zgodnie z własnym psychofizycznym rozwojem, a zadaniem nauczyciela jest takie zróżnicowanie zajęć, by uwzględnić jego indywidualne możliwości.

 • Elementy Metody Ruchu Rozwijającego

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłym – tzw. ,,baraszkowanie”, pojawiające się we wczesnym dzieciństwie. Metoda Ruchu Rozwijającego jest propagowana na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci. Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania:

 • świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
 • świadomości przestrzeni i działania w niej,
 • pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.

 

 • Codzienne zajęcia na świeżym powietrzu 

Zgodnie z maksymą: ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch” wszystkie nasze zajęcia w miarę możliwości odbywają się na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody dla dzieci codziennie są organizowane gry i zabawy w ogródku. Ich rodzaj oraz długość trwania są dostosowywane do potrzeb, samopoczucia dzieci i warunków atmosferycznych.

 

 • Zajęcia plastyczno- techniczne

Pozwalają na wyrażanie przez dziecko swoich emocji i myśli przetworzonych na kolor ,linię, i fakturę w najróżniejszy sposób jak malowanie, rysowanie, wydzieranie, gniecenie, składanie, modelowanie w dłoniach, układanie, tworzenie brył płaskich i przestrzennych. Dzieci codziennie mają swobodny dostęp do różnych materiałów plastycznych i podczas każdego dnia są zachęcane do swobodnego wyrazu artystycznego.

 • Profilaktyka logopedyczna: Logopedia

Podczas codziennych zabaw realizowane są ćwiczenia logopedyczne wspierające prawidłowy rozwój mowy dzieci; ściśle związany z realizowaną edukacją językową.

 • Pomoc psychologiczno- logopedyczna

W naszym przedszkolu pomoc psychologiczno- pedagogiczną udziela doświadczony psycholog pani magister Paulina Waleczek.

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Nasza placówka realizuje zajęcia w ramach WWR i orzeczeń z tytułu niepełnosprawności. Zatrudniamy sztab specjalistów, którzy realizują indywidualne terapie z dziećmi, aby w ten sposób umożliwić naszym podopiecznym wyrównywanie szans edukacyjnych.

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

*

*