Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. 1.Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Yogi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bystrzańskiej 30 w Bielsku-Białej, reprezentowana przez Zarząd.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panią Sabiną Papaj można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej: iod@przedszkoleyogi.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, zapewnienia dziecku prawidłowej opieki oraz rozliczania zobowiązań finansowych wobec przedszkolana podstawie zawartej umowy oraz obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Dane osobowe wykraczające poza niezbędne do zawarcia umowy
  oraz wskazane w przepisach prawa, a samodzielnie udostępnione przez Panią/Pana Administratorowi, będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 4. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
 5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres archiwizacji dokumentacji wynikający z przepisów prawa, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 6. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest konieczne dla celów związanych z wykonaniem umowy, a ich niepodanie spowoduje niemożność jej zawarcia i realizacji. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza niezbędne do zawarcia umowy jest w pełni dobrowolne.
 9. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.